top of page
IMG_8142 2.jpg

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ : ข้าราชการกรมการปกครอง ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทนายความ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ

bottom of page