top of page

การขอใบอนุญาตซื้อปืน

ท่านที่ต้องการมีอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สิน หรือป้องกันชีวิตตนเองและครอบครัว การขอมีอาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสิ่งที่ท่านต้องรู้และปฏิบัติให้ถูก เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาทางกฎหมายในภายหลัง มาดูกันว่าถ้าจะมีอาวุธปืนเป็นของตนเองสักกระบอกหนึ่งนั้น จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ถ้าไม่มีใบป. 3 สามารถซื้อปืนได้ไหม

ไม่ได้ค่ะ

ใบป.3 (อนุญาตซื้อปืน )ต้องไปขอที่ไหน ? และ ก่อนไปขอใบอนุญาตให้ซื้อปืน ใบป.3 ควรทำอย่างไรบ้าง

เราสามารถขอใบอนุญาตซื้อปืน หรือเรียกสั้นๆ ว่า ใบป.3 ได้ตามนี้

 • ถ้าทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพ

สามารถขอได้ที่ กรมการปกครอง(วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต

 • ถ้าทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด

สามารถขอใบ ป.3 (ใบขออนุญาตซื้อปืน) ได้ที่แผนกอาวุธปืน ที่ที่ว่าอำเภอตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน

แต่ก่อนจะไปอำเภอ หรือวังไชยา ควรต้องเลือกก่อนว่าอยากได้ปืนแบบไหน ยี่ห้อ รุ่นอะไร เมื่อได้รุ่นที่หมายปองแล้วก็ต้องไปยื่นเอกสารกับอำเภอท้องที่ที่ท่านอยู่ หรือหากอยู่ในกรุงเทพ ก็ไปกรมการปกครอง (วังไชยา)

 

ถ้าจะไม่ให้เสียเวลาแนะนำให้ไปหาดูปืนก่อน เพราะเวลาไปที่อำเภอเจ้าหน้าที่จะถามข้อมูลเกี่ยวกับปืนที่เราจะซื้อ ว่าจะซื้อปืนขนาดใหน ซื้อจากที่ใหน เช่น มาซื้อที่ร้านปืนเบญจพร ก็ต้องกรอกในใบ ป.3 ว่าซื้อจากร้านปืน อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม

ใบป.3 และ ป.4 คืออะไร

 • ใบ ป.3 คือ ใบอนุญาตให้ซื้อปืน

  • ผู้ซื้อปืนทุกคนต้องไปยื่นคำร้องขออนุญาตซื้อต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หากนายอำเภออนุญาตให้ซื้อจะออกใบ ป.3 ให้ 

  • เมื่อได้ใบ ป.3 ผู้ซื้อก็นำใบนั้นไปหาซื้อปืนที่ร้านค้า

  • เมื่อผู้ซื้อนำ ใบป.3 ไปซื้อปืน ทางร้านค้าก็จะดำเนินการตัดโอนปืนออกจากโควต้าร้าน เป็นใบคู่มือปืน แล้วนำใบคู่มือปืน ไปขึ้นเป็นใบ ป.4

 • ใบป.4 คือใบทะเบียนปืนที่ระบุชื่อผู้ซื้อเป็นเจ้าของ

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

 • บรรลุนิติภาวะ

 • สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ

 • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 • มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

เอกสารประกอบคำขออนุญาต สำหรับประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

 3. หลักฐานการประกอบอาชีพ ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

 4. หนังสือรับรองความประพฤติ ( บุคคลธรรมดาให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันเซ็นต์รับรอง , กรณีข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นต์รับรอง)

 5. พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 034-351087

การขอใบอนุญาตซื้อปืน: FAQ
การขอใบอนุญาตซื้อปืน: Blog2 Custom Feed
bottom of page